Monthly Archives: September 2017

Letos rekreacija popolnoma brezplačna!

Category : Obvestila

Tudi v študijskem letu 2017/2018 je rekreacija za vse študente Univerze na Primorskem popolnoma BREZPLAČNA.

Vse kar potrebujete je le kartica Zdrava zabava, ki si jo lahko naredite na Info točki Študentske organizacije Univerze na Primorskem (Čevljarska 27, Koper).

Rekreacija poteka od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2018, natančni termini ter lokacije rekreacije pa so objavljeni na spletni strani www.uszp.si.

Rekreacije se od 2. 10. 2017 dalje lahko udeležijo le imetniki kartica ZdravaZabava, ki jo študentje in dijaki lahko pridobijo na info točki ŠOUP v Kopru. Kartica ZdravaZabava (ZZ) je brezplačna in velja do 30. 9. 2018, ne glede na čas nakupa.

Vsi udeleženci morajo svojo identiteto izkazati vodji rekreacije z izkaznico ZZ. Brez izkaznice ZZ se rekreacije ni možno udeležiti. Udeležencem bo na terminih rekreacije na razpolago vsa osnovna potrebna oprema (žoge, loparji, mreže itd.). Za profesinalno oziroma boljšo opremo pa uporabniki poskrbijo SAMI.

Vsak udeleženec MORA svojo udeležbo na rekreaciji predhodno najavi preko rezervacijskega sistema na spletu (http://uszp.si/login). Najaviti se je mogoče najkasneje 3 ure pred začetkom rekreacije. Odjava pa je možna najkasneje 24 ur pred začetkom termina rekreacije.

Obilo športnih užitkov vam želi ekipa UŠZP!


Katero štipendijo pa imaš ti?

Category : Obvestila

Nekaj uporabnih informacij o štipendijah za leto 2017/2018

Kljub temu, da je študij v Sloveniji brezplačen, pa le-ta s seboj prinese kar nekaj stroškov. Prav zaradi tega je dobro vedeti, kakšne so tvoje možnosti in kako pridobiti čim več sredstev, ki ti olajšajo študentsko življenje.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini in podobno.

Obstajajo različne vrste štipendij – nekatere se med seboj lahko tudi kombinirajo in prejemajo istočasno. Več informacij najdeš na tej povezavi.

Zoisove štipendije

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Vlagatelj mora imeti status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih in izkazati ustrezen izjemni dosežek in ustrezen šolski/študijski uspeh, ki ga je dosegel v predhodnem šolskem/študijskem letu. Kateri so izjemni dosežki, si lahko prebereš v razpisu, ki je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Kot šolski/študijski uspeh šteje:

 • izjemen splošni uspeh na maturi – zlata matura,
 • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji,
 • povprečna ocena: najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente.

Višina mesečne Zoisove štipendije znaša 120 EUR za dijake in 140 EUR za študente. Upravičenci pa poleg osnovne štipendije prejemajo tudi dodatek in sicer za bivanje 80 EUR mesečno ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami – 50 EUR mesečno.

Ob prijavi mora vlagatelj predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga in dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018, dokazila o izjemnih dosežkih, potrdilo o šolskem oziroma študijskem uspehu, ter eno ali več izmed naslednjih dokazil: fotokopijo maturitetnega spričevala, potrdilo izobraževalne ustanove, da je študent uvrščen med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku, fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega srednješolskega letnika in potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah, potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranju bivanja, fotokopijo odločbe ali sklepa pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Rok za oddajo vloge je 6. september 2017 za dijake in 6. oktober 2017 za študente.

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti lahko informacije o kadrovskih štipendijah, ki jih podeljujejo delodajalci, pridobijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto,
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih,
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju.

Štipendije za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Cilji štipendij za deficitarne poklice so:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
 • spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Višina štipendije znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

Državna štipendija

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

Od študijskega/šolskega leta 2014/2015 naprej se državne štipendije lahko kombinirajo s sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

K osnovni štipendiji pripadajo tudi dodatki in sicer dodatek za bivanje – 80 EUR mesečno. Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine. Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov. Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice skladno z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu je odpravil dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča v oddaljenosti pet kilometrov in več od kraja stalnega bivališča do kraja izobraževanja. Na podlagi spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu dodatek za prevoz v šolskem/študijskem letu 2012/2013 v obliki posebne subvencije dodeljujejo prevozniki javnega prometa za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu.

V državno štipendijo je vključen tudi dodatek za uspeh.

Zadnji dodatek pa je za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 50 EUR mesečno in pripada štipendistu, ki mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

Vlogo za štipendijo se odda lahko kadarkoli, tudi med samim šolskim/študijskim letom. Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vir: dostop.si