Monthly Archives: February 2019

Mladi in bivanjska problematika

Category : Obvestila

21. stoletje je s seboj prineslo mnogo novih življenjskih izzivov za vse, še posebej pa za mlade. Vse večji postaja pritisk, da si pridobimo čim višjo izobrazbeno in kulturno raven ter nanju vezana priznanja, spričevala, nazive, ki bi nam omogočili družbeno promocijo, uspešno kariero in vrsto nekih privilegijev. Kljub temu v današnji družbi še vedno veliko vlogo pri tem, kaj boš dosegel, igra posameznikov socialno-ekonomski položaj, na čemer temelji tudi samo družbeno vključevanje – in izključevanje. Ekonomsko ogrožen posameznik je ogrožen tudi v vseh svojih socialnih odnosih: od medosebnih odnosov do odnosov z institucijami. Prav tako je posledično ogrožena tudi njegova socialna in osebna identiteta. Socialno ranljivim posameznikom se težave in nerešeni problemi, ki izhajajo eden iz drugega, kopičijo – slab šolski uspeh vodi v doseganje nižjih nivojev izobrazbe, kar pa posledično vodi v slabše zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, čustvene, zdravstvene in druge težave. Mladi smo ena izmed najranljivejših družbenih skupin in na nas ti družbeni dejavniki zagotovo imajo vpliv, sploh na prehodu iz srednje šole na fakulteto, ko se mnogi selijo iz svojih manjših lokalnih okolji v večja mesta, npr. v Ljubljano.

Država v vsem tem igra vlogo nekoga, ki bi te razlike med posameznimi družbenimi skupinami in posamezniki moral zmanjševati in mladim ta prehod omiliti. Seveda imamo za to že vzpostavljene sisteme, kot so državne štipendije, subvencioniran prevoz, prehrana in bivanje. Vendar pa se zdi, da tudi ti sistemi ne vzdržijo več, kar dokazuje tudi trenutna bivanjska problematika, s katero se soočamo študenti. Na spletni strani Študentskega doma Ljubljana je bila 5. februarja 2019 objavljena prednostna lista, na katero se je uvrstilo 617 študentov in študentk, kar pomeni, da toliko študentov in študentk še vedno čaka na vselitev v študentki dom. Še dodatno skrb vzbuja stanje v študentskem domu Akademski kolegij, katerega točna prihodnost je še vedno nedorečena. Študenti, ki tam bivajo, so bili namreč iz uprave Študentskega doma Ljubljana obveščeni o zvišanju cene najemnine ali celo o morebitni izselitvi. Težava pa je tudi v tem, da je v prej omenjenem študentskem domu najemnina nižja kot drugje in da tam pogosto bivajo študenti z nižjim socialno-ekonomskim statusom in si zato težje privoščijo bivanje v katerem od dražjih študentskih domov, kaj šele, da bi si lahko privoščili najem stanovanja ali kakšne druge oblike bivanja v Ljubljani. Vendar pa to, da v študentskih domovih ni prostih sob, ni edini problem, s katerim se študenti soočamo. Še pred nekaj leti so bili mladi, ki so se odselili v Ljubljano zaradi študija, glavna ciljna skupina najemodajalcev. Čeprav so bile najemnine precej visoke, so bile te vsaj na voljo. Sedaj pa najemniških stanovanj grozljivo primanjkuje, kar je posledica tega, da država ne rešuje stanovanjske problematike. Stanje pa še dodatno poslabšuje vse pogostejše oddajanje stanovanj za turistične namene (npr. Airbnb). Tista stanovanja, ki pa so še, pa so na voljo le tistim, ki prihajajo iz finančno bolje situiranih okolij. Za nameček pa je pred kratkim šokirala novica, da so študenti, ki ne dobijo sobe v študentskem domu in, ki ne najdejo oziroma si ne morejo privoščiti najemniškega stanovanja, prisiljeni bivati v hostlih. Pri vsem tem pa morajo za vsak dan plačevati še turistično takso, ki znaša okoli 3 €, kar pa za študentski žep ni zanemarljiv znesek.

Tako se sprašujemo, kako ima študent_ka, ki prihaja npr. iz Murske Sobote, Nove Gorice, Novega mesta ali kakšnega drugega bolj oddaljenega kraja in morda doma nimajo zadostnih sredstev, da bi mu/ji lahko »privoščili« stanovanje v Ljubljani (ali kakšnem drugem večjem študijskem kraju v Sloveniji), enak položaj in enake možnosti kot vsi ostali? Odgovor je preprost – nima. In država je tista, ki bi morala poskrbeti, da se to ne bi dogajalo. Mladi iz Študentske organizacije Slovenije, Dijaške organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije so vlado že večkrat pozvali, da bivanjska problematika postane prioriteta njihovih skrbi. In k temu poziva tudi Zveza ŠKIS, saj se zavedamo socialne ranljivosti mladih in posledic, ki jih lahko prinese slaba stanovanjska politika. In navsezadnje – na mladih svet stoji ni le fraza, temveč realnost.

Nika Bukovšek

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS


Nov predsednik Študentske organizacije Slovenije

Category : Obvestila

Vir: ŠOS

Ljubljana, 20. februar 2019: V sredo 20. februarja 2019 ob 17.00 uri je na Fakulteti za družbene vede UL potekala 33. seja Skupščine Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Na dnevnem redu skupščine je bilo med drugim tudi imenovanje predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta. Nov predsednik ŠOS je postal Klemen Peran, študent četrtega letnika dodiplomskega študijskega programa Evropske študije – družboslovni vidiki na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Klemen Peran je na mestu predsednika nasledil Jako Trilarja.

Klemen Peran je star 24 let, rojen v Mariboru. Že od rane mladosti ga zanima zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenov se že vrsto let vključuje v mladinske organizacije. V osnovni šoli je bil izvoljen za predsednika nacionalnega otroškega parlamenta, v srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor, kasneje v Dijaški organizaciji Slovenije, kateri je tudi predsedoval. Sodeloval je v številnih dijaških projektih, skozi celotno srednjo šolo je bil tudi aktivni prostovoljec pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani prvič izvolili za predsednika, funkcijo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS. Kot predstavnik ŠOU v Ljubljani je bil v tem času tudi član predsedstva ŠOS, član Sveta Vlade RS za mladino, član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja itd.

Nov predsednik se bo še naprej zavzemal, da ŠOS ostane nacionalno stičišče študentskega predstavništva v Sloveniji. Meni, da je glavna naloga ŠOS spremljati in braniti položaj študentk in študentov na izobraževalnem, socialnem, zdravstvenem in drugih področjih. ŠOS mora biti zato v prvi vrsti borbe za študentske pravice, pri tem pa delovati transparentno, demokratično in avtonomno. Želi nadgrajevati kakovost delovanja, hkrati pa se zoperstaviti težnjam, da se ŠOS in njene organizacijske oblike podredijo volji državne oblasti.

Pri vsebinskih usmeritvah bo (v skladu s predstavljenim programom dela) sledil aktualnemu študentskemu memorandumu, ki ga je 2017 sprejela skupščina ŠOS, pri tem pa kot prvi med enakimi deloval usklajeno in kompromisno tudi znotraj predsedstva ŠOS. Na področju visokega šolstva bo poudarek na zagotavljanju kakovosti in transparentnosti, predvsem v luči prihajajočega ZVIS. Socialno področje je trenutno najbolj problematično, saj država ne zagotavlja dovolj socialnih transferjev, ki bi študentom omogočili enak dostop do študija. Štipendije so prenizke in neprimerno urejene (predvsem Zoisove), občutno premalo je subvencioniranih nastanitev, cene subvencionirane prehrane rastejo itd. Zato bo potrebno najprej prepričati odločevalce, da zagotovijo potrebna proračunska sredstva in pri vedno aktualni “skrbi za mlade” preidejo od besed k dejanjem.

Skupščina ŠOS je po Zakonu o skupnosti študentov in Študentski ustavi najvišje predstavniško telo študentov v Sloveniji. Sestavljajo jo člani skupščine, ki so neposredno izvoljeni predstavniki vseh študentov. Skupščina sprejema Študentsko ustavo ter druge splošne akte, s katerimi npr. ureja vprašanja izvajanja volitev in finančno poslovanje ŠOS ter njenih organizacijskih oblik; imenuje in razrešuje člane organov ŠOS, sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo itd.

Trenutno sestavlja skupščino 127 članov – predstavnikov študentov. V skupščino ŠOS se ti predstavniki združujejo v t.i. sestavne dele skupščine; to so zbori javnih univerz (trenutno zbor ŠOU v Ljubljani –  43 članov, zbor ŠOUM – 21 članov in zbor ŠOUP – 12 članov), Zbor samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (ki še ni konstituiran) in Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti (t.i. študentskih klubov – 51 članov). Odločitev skupščine (npr. v primeru imenovanja predsednika) je sprejeta če za njo glasuje večina predstavnikov vsaj treh od teh štirih sestavnih delov.

Proces imenovanja predsednika ŠOS se prične z javnim pozivom, h kandidaturi pa mora kandidat priložiti tudi soglasje vsaj ene izmed organizacijskih oblik ŠOS (trenutno 54 organizacij). Po potrditvi kandidata na predsedstvu ŠOS, predsednika ŠOS imenuje Skupščina ŠOS za mandatno dobo enega leta. Predsednik ŠOS vodi predsedstvo ŠOS kot izvršni organ ter predstavlja ŠOS v skladu z navodili predsedstva ŠOS in Skupščine ŠOS.

Jaka Trilar, dosedanji predsednik ŠOS: “Verjamem, da smo v mojem mandatu s sprejetjem nove študentke ustave naredili velik korak k transparentnosti študentskega organiziranja. Prav tako smo rešili deset letno agonijo bivanja študentov na Primorskem, ki se tekom poletja ne bodo več rabili izseljevati iz svojih sob, državne štipendije so bile sproščene za nov dohodninski razred, dviguje se financiranje visokega šolstva, izpeljali smo generalno skupščino Evropske študentke organizacije (ESU), privedli projekt Evidence študentskega dela do zaključne faze itd. Kljub naštetemu pa izzivov ne manjka, saj smo študenti še vedno deprivilegirani.”

Klemen Peran, novi predsednik ŠOS:“Študenti moramo zagovarjati in nenehno braniti pravico do kakovostnega, javnega in vsem dostopnega študija, se enakopravno vključevati v akademsko skupnost ter varovati in širiti pravice do socialnih transferjev, ki nam sploh omogočajo študij. To lahko udejanjimo samo, če smo avtonomni, enotni in povezani. Študentke in študenti od nas pričakujejo tudi aktivno in pokončno ukrepanje na vseh teh področjih. Skupnost študentov želim voditi tudi v skladu z načelom –  nič o študentih brez študentov oz. nič o študentih brez ŠOS.”


IZOPOP 2019: WORD – MALI TRIKI VELIKIH MOJSTROV

Category : Obvestila

Skozi delavnico se bomo na praktičnem primeru neurejene seminarske naloge, naučili, kako hitro in učinkovito opraviti z vsemi seminarskimi nalogami, ki nas še čakajo v tem študijskem letu. Spoznali bomo različne trike, v programu Word, ki nam bodo pomagali, da bo seminarska naloga urejena v najkrajšem možnem času.

Več o delavnici lahko najdete v priponki: WORD_27.2.2019


Informativni dnevi 2019

Category : Obvestila

Informativni dnevi na vseh srednjih šolah, v dijaških domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in na akademijah v Sloveniji bodo v petek in soboto, 15. in 16. februarja 2019. Zasebni visokošolski zavodi se načeloma lahko odločijo tudi drugače. Nekateri visokošolski in višješolski zavodi bodo organizirali tudi več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati prejeli na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega oz. višješolskega zavoda.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠOU-LJ)

Izbira fakultete je za vsakega dijaka pomembna odločitev, zato so informativni dnevi odlična priložnost za spoznavanje s študijem ter prvi stik s študentskim življenjem, ki jih čaka v bodoče. Letos bodo fakultete Univerze v Ljubljani svoja vrata odprle v petek, 15. februarja, ob 10. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 10. uri.

ŠOU v Ljubljani je za dijake pripravil informativno brošuro, s katero bodo lahko bodoči študentje hitreje našli lokacije fakultet in ujeli pravi avtobus do njih. Na najbolj prehodnih točkah v Ljubljani pa se bodo nahajali tudi informatorji, ki bodo na voljo za vsa ostala vprašanja.

Zaradi velikega števila študijskih programov imajo nekatere fakultete več predstavitev ob različnih urah, zato dijakom priporočamo, da na njihovih spletnih straneh preverijo še točne urnike predstavitev programov, ki jih želijo obiskati.

V brošuri, ki jih bodo delili informatorji ŠOU v Ljubljani, je moč najti krajše opise fakultet, vozni red vlakov, avtobusov ter zemljevid voznih linij Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Poleg tega bodo lahko dijaki pridobili vse informacije o družini ŠOU v Ljubljani in storitvah, ki jih ponuja.

Brošura pa je že sedaj dostopna preko spleta, zato priporočamo, da si jo dijaki že pred informativnima dnevoma preberejo, saj se tako lahko že prej izognejo marsikateri zagati in lahko popolnoma izkoristijo dneva za pridobivanje informacij o fakultetah. Brošura je dostopna na tej povezavi.

Brošure in nasvete bodo naši informatorji delili na info točkah med 9. in 15. uro ter v soboto od 9. do 11. ure:

 • glavna železniška postaja,
 • LPP postaja Bavarski dvor,
 • LPP Aškerčeva ter
 • LPP Kardeljeva ploščad in
 • LPP Večna pot v petek.

Za dijake bo v času informativnih dni na voljo tudi brezplačna info telefonska številka – Študentski telefon 01 438 02 53, kadarkoli pa se lahko obrnejo tudi na info mail (info@sou-lj.si).

Pred prihodom v Ljubljano je pomembno, da dijaki in študenti obiščejo spletno stran www.lpp.si in se predhodno seznanijo z vsemi vsebinami, ki bi jim koristile pri potovanju po Ljubljani.

Sočasne napovedi prihodov in prikaz poti ponuja na spletni strani Ljubljanskega potniškega prometa rubrika »Katera linija pelje do mojega cilja?« –  http://www.lpp.si/kako-do-nas-nacrtovanje-poti-z-lpp. Na spletni strani si lahko dijaki in študenti preberejo tudi vse na temo šolske vozovnice oziroma urbane in IJPP vozovnice.

Klemen Peran, predsednik ŠOU v Ljubljani:»Le še nekaj mesecev vas loči do konca vašega srednješolskega izobraževanja in kmalu se boste znašli pred premislekom, katero fakulteto ali akademijo izbrati za nadaljnje šolanje. Današnja izbira študijskega programa je precej drugačna kot tista, ki so jo imele generacije pred vami, čas v katerem živimo pa tudi na tem področju zaznamujejo številna protislovja. Študentje smo podvrženi pritisku, saj naše zaposlitve ne bodo tako varne, kot so bile v času mladosti naših staršev, a vendar je izbira dela večja in bolj raznolika kot kadarkoli prej. Prav tako postajajo mehke veščine, denimo javno nastopanje, spretnosti z računalniškimi programi, znanje tujih jezikov ipd. vedno pomembnejše, vprašanje pa je, ali lahko te osvojimo kljub zasedenosti s študijem? Verjamem, da bodo programi fakultet in akademij Univerze v Ljubljani (UL) pravšnja izbira ob soočanju z vsemi pritiski, ki danes pestijo mlade. Vsekakor lahko pričakujete kakovostne programe in dobre pogoje za študij, hkrati pa bomo na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) poskrbeli, da boste vaš prosti čas preživljali kar se da kvalitetno, poučno in brezskrbno. S statusom študenta UL boste postali tudi člani naše skupne ŠOU in s tem uživali številne prednosti. Borili pa se bomo tudi za vse izborjene pravice, ki jih imamo študentje!“

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU (ŠOUM)

Na ŠOUM  ima ta projekt že tradicionalno noto, saj ga izvajajo že vrsto let. Študenti informatorji bodo v petek, 15. 2. 2019 po mestu Maribor na voljo dijakom, ki se bodo udeležili letošnjih informativnih dni. V prepoznavni modri barvi bodo bodoče študente usmerjali do željenih fakultet Univerze v Mariboru. Z informatorji, ki bodo bodoče študente pričakali v notranjih prostorih fakultet bodo skrbeli za to, da bodo dobili potrebne informacije glede študija in skušali odgovoriti na čim več vprašanj, ki jih bodo imeli. Z informativnimi letaki jih bodo skušali nagovoriti in jim predstaviti zakaj je študij v Mariboru prava izbira. Informatorji bodo prisotni na 12 fakultetah in pred sedežem ŠOUM.

Nekaj pomembnih usmeritev ter informacij za dijake:

 • pomembno je, da se na informativne dneve dobro pripravite, si ogledate spletne strani fakultet, ki jih boste obiskali in si pripravite vprašanja.
 • po Mariboru lahko potujete z mestnim prometom – vozni redi in linije prometa so na voljo na marprom.si
 • v kolikor se vam porodijo še kakšno vprašanje kasneje, lahko o samih fakultetah in študiju na fakulteti povprašate tudi tutorje – te najdeš na tutorsoum.si
 • Več informacij o vpisu najdete na: https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx

Največji naval osnovnošolcev ter dijakov se pričakuje v petek, v dopoldanskem času med 9. ter 11. uro in med 13. ter 15. uro, ko bodo na posameznih srednjih šolah in članicah Univerze v Mariboru potekale predstavitve programov, izpolnjevanje prijav za vpis ter predstavitve možnosti obšolskih aktivnosti v mestu Maribor.

Letos je novost ta, da informativni letak vsebuje križanko, katerega geslo morajo dijaki vpisati na spletno stran, kamor jih pripelje QR-koda. Tako bomo izžrebali nekaj nagrajencev, ki bodo dobili tako imenovan »matura box«, ki bo vseboval nasvete in pripomočke, kako čim boljše opraviti maturo.

Žiga Pirš, predsednik ŠOUM:»Informativni dnevi so tako za dijake, kot za osnovnošolce velika odgovornost. ŠOUM vsem dijakom svetuje, da se pred odločitvijo o študiju dobro pozanimajo o podrobnostih pri svojih starejših kolegih, saj se informacije od študentov lahko razlikujejo od informacij, ki jih podajajo fakultete. Na informativnih dnevih naj se ne bojijo zastaviti čim več vprašanj, vendarle je to za večino mladostnikov korak v njihovo povsem »samostojno« življenje. Naj imajo v mislih možnosti dodatnega izobraževanja, praktičnega usposabljanja in možnosti zaposlitve po končani izobrazbi. Hkrati pa ŠOUM poziva vse dijake, da se odločijo za študijsko smer, ki jih veseli in za poklic, katerega bodo z veseljem opravljali vrsto let.«

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM (ŠOUP)

Fakultete Univerze na Primorskem (UP), Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP), Študentski svet Univerze na Primorskem in številne sodelujoče institucije bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 15. februarja, in v soboto, 16. februarja, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Tudi letos dijakom, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, UP ponuja organiziran brezplačen avtobusni prevoz na Primorsko.

Dijakom bodo ponudili uporabne informacije o študiju na Obali, spoznali pa bodo tudi sodelujoče institucije, društva in predstavnike lokalnega okolja, ki jim bodo v času študija s posebnimi ponudbami olajšali bivanje (prehrana s študentskimi boni, ugodnosti ipd.).

Nekaj pomembnih usmeritev ter informacij za dijake:

 • pomembno je, da se na informativne dneve dobro pripravite, si ogledate spletne strani fakultet, ki jih boste obiskali in si pripravite vprašanja,
 • Na UP je razpisanih 1.558 vpisnih mest v 1. letnik za redni in izredni študij. Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ,
 • v kolikor se vam porodijo še kakšno vprašanje kasneje, lahko o samih fakultetah in študiju na fakulteti povprašate tudi tutorje,
 • Več informacij o vpisu najdete na: https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up/razpis-za-vpis,
 • Na organiziranih srečanjih  bodo  bodoče študente nagovorili dekani, profesorji in predstavniki fakultet, ki jim bodo podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov ter možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju.

Brezplačen avtobusni prevoz na Primorsko:

Za dijake, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, je UP tudi letos (že osmo leto zapored) za petkov obisk organiziral BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – Portorož (in povratek). Odhod iz Murske Sobote je predviden ob 4.00 uri, prihod v Portorož pa okrog 10. ure. Povratek na isti relaciji je predviden z odhodom ob 17. uri iz Portoroža. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo tako, da izpolnijo e-prijavo, ki je dostopna na spletnih straneh Univerze na Primorskem tukaj. Zaradi vse večjega zanimanja pozivajo dijake, da to možnost izkoristijo in se čim prej prijavijo. Prijave bodo zbirali do 12. februarja 2019.

Mestni in lokalni avtobusni prevoz: Za tiste dijake, ki bi želeli v petek, 10. 2. 2017, obiskati dve fakulteti (eno v Kopru, drugo v Izoli ali Portorožu), pa objavljajo povezavo do spletne strani, kjer so na voljo urniki:

Cena karte na relaciji Koper – Bolnica Izola (mestni prevoz) v eno smer stane 0,80 EUR.
Cena karte na relaciji Koper – Portorož (medlokalni prevoz) v eno smer stane 2,70 EUR.

V petek, 15. februarja 2019 Obalna dijaška skupnost (ODS) pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) organizira tudi povratni avtobusni prevoz za dijake na informativne dneve Univerze v Ljubljani.Prijave zbirajo do 12. 2. 2019, do zapolnitve mest.  Ob prijavi je potrebno poravnati strošek subvencioniranega povratnega prevoza v višini 5 evrov.Več info na: https://soup.si/sl/novice/z-ods-na-informativne-dneve-v-ljubljano

ZEMLJEVID KOPRA
ZEMLJEVID IZOLE
ZEMLJEVID PORTOROŽA

ZVEZA ŠKIS

Tudi številni študentski klubi te dni organizirajo “neformalne” informativne dni, kjer študentje iz lokalnega okolja predstavljajo svoje fakultete in študij. Študentski klub Kranj ima enega večjih takšnih projektov – »Študenti dijakom«, ki letos poteka že 19-zič. Na teh projektih dijaki pridobijo prav vse informacije o njihovem bodočem študiju. Od vprašanj “kater je najzahtevnejši predmet v 1. letniku?” in do “kje so najugodnejši študentski boni v okolici fakultete?”.
Glavna prednost teh neformalnih informativnih dogodkov je, da dobijo dijaki informacije o fakulteti in o študiju nasploh iz “prve roke”. Torej od študentov, ki prihajajo iz istega okolja in se soočajo s podobnimi problemi.
Nekateri študentski klubi sodelujejo tudi tako, da med informativnimi dnevi organizirajo avtobusne prevoze v univerzitetna središča. Zato je potrebno preveriti dogajanje v lokalnem študentskem klubu!


IZOPOP 2019

Category : Obvestila

Sedaj, ko smo že konkretno zakorakali v novo leto, prihaja čas za uresničitev novoletnih zaobljub, ki smo jih pisali v zadnjih dneh preteklega leta. Pri zaobljubi, da boste v letošnjem letu osvojili nova znanja in se več izobraževali na neformalnih področjih, vam bo tudi letos pomagal Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS.

Od 13. 2. 2019 se bomo skupaj izobraževali na Škisovih izobraževalnih popoldnevih, ki so vam bolj znani kot IZOPOP. Letos smo za vas pripravili sedem različnih tematik in osem delavnic, ki se osredotočajo na osebno rast posameznika, dve delavnici pa bosta tehnične narave. Upamo, da vam bodo znanja, ki jih boste pridobili v okviru projekta IZOPOP 2019, pomagala tako pri delu na študentskem klubu oziroma Zvezi ŠKIS, kot tudi na kasnejši poklicni poti in na splošno v življenju. Delavnice bodo potekale ob sredah s pričetkom ob 17. uri na SGGOŠ (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola) v Ljubljani (Dunajska cesta 102).

Prijave na delavnico se bodo odprle 7 dni pred njeno izvedbo, ob sredah ob 20. uri, ko boste prejeli povezavo do prijavnega obrazca in natančno predstavitev delavnice. Prijave na posamezno delavnico bodo odprte do nedelje pred izvedbo delavnice do 20. ure, v tem času pa se lahko tudi odjavite od delavnice tako, da pošljete mail na izobrazevanje@skis-zveza.si.

Vse delavnice so za aktiviste študentskih klubov in Zveze ŠKIS brezplačne. V primeru prepozne odjave oz. ne-odjave od delavnice bo na klub poslana dotacijska pogodba z zneskom 20 € na udeleženca; aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 € od mesečnega honorarja.

Več informacij o delavnicah lahko najdete v priponki: IZOPOP 2019