Monthly Archives: July 2019

ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Category : Obvestila

Državna štipendija

Študenti, ki še niso prejemniki državne štipendije, lahko na pristojnem centru za socialno delo vlogo oddajo v mesecu septembru, ko imajo urejen ali podaljšan študentski status. Tako bodo do štipendije upravičeni s 1. oktobrom 2019.

NOVOST! Skladno z novimi spremembami avtomatičnega podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev,  ki so začele veljati letos in veljajo za že obstoječe štipendiste, vloge za podaljšanje štipendije ni potrebno več oddajati. Novo vlogo je potrebno oddati le v primeru, da je pri štipendistu prišlo do sprememb, ki vplivajo na pravico do prejemanja štipendije.

Državni štipendiji se lahko dodeli dodatek za bivanje v višini 81, 92 €, dodatek za uspeh, ki lahko znaša od 17 do 40 € ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Zoisova štipendija

Zoisovi štipendisti morajo za podaljšanje štipendije vlogo vseeno oddati in sicer najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019.

Študentje, ki vlogo za Zoisovo štipendijo vlagajo prvič, morajo to storiti do 7. oktobra 2019.

Vse potrebne informacije so dostopne na tej povezavi.

Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati z državno štipendijo.

Druge štipendije

Zakon o štipendiranju določa, da se lahko dodelijo državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura.

Študent je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:

–           kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,

–           štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,

–           štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za dodatne informacije in pomoč pa se lahko obrnete na Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS (sociala@skis-zveza.si) ali Študentsko organizacijo Slovenije.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS


POMEN ECTS-TOČK

Category : Obvestila

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System oziroma Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk) je sistem, ki izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov ter omogoča mobilnost študentov in medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih točk, potrebnih za dokončanje študijskega programa, pa tudi za prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega, in sicer med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine.

Izhodišče sistema ECTS je študijska oziroma delovna obremenitev študenta. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni od 1500 do 1800 ur letne obremenitve na študenta. V obremenitev študenta spadajo predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktična usposabljanja, hospitacije, terensko delo ipd.). Obremenitev seveda predstavlja tudi individualno študijsko delo, priprava na izpite ter diplomsko, magistrsko delo oziroma doktorska disertacija.

Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 kreditna točka nosi vrednost od 25 do 30 ur študija. 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam. Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo 180 do 240 kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta, magistrski programi pa 60 do 120 ECTS in trajajo eno do dve leti. Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Kreditne točke študent prejme po uspešno opravljenih obveznostih pri posameznem predmetu. V predmetniku je natančno navedeno, kakšne so te obveznosti.

ECTS-točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet in ne odražajo obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent seveda porabi različno količino časa za učenje nekega predmeta, zato se za izračun ECTS-točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča oblikovanje racionalnih študijskih programov, ki so zastavljeni skladno z zmogljivostmi povprečnega študenta. Koliko ECTS točk je vreden posamezen predmet, se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem dejanske obremenitve študenta, ali pa prek postopkov, v katerih sodeluje študentski svet ali vsi študenti. Najpogostejši način ocenjevanja obremenitve študentov je preko anket, ki jih po izpitih izpolnjujejo študenti. Zato je priporočljivo, da se le-te izpolnjujejo premišljeno, saj vplivajo na določanje ECTS-točk v bodoče.

Več informacij o kreditnem sistemu študija lahko poiščete v javno objavljenem predstavitvenem zborniku vašega visokošolskega zavoda, ki vsebuje podatke o glavnih sestavinah študijskega programa, zlasti predmetnik z opisi predmetov, kreditnimi točkami ter podatke o izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja. V pomoč pa vam lahko pridejo tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04).

Odbor za Visoko šolstvo Zveze ŠKIS


JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ZOISOVIH ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Category : Obvestila

Objavljen je bil »Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020«. Razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Zadnji rok za oddajo vlog je:

–        petek, 6. september 2019, za dijake in

–        ponedeljek, 7. oktober 2019, za študente.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Več o Zoisovi štipendiji si lahko preberete na povezavi.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS