Category Archives: Obvestila

Razpis za štipendije za poklice v kulturi

Category : Obvestila

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019. Namenjen je mladim do vključno 29. leta ne glede na njihov status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen).

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.                                                          Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 8. 2018.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 84.000,00 EUR. Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

Vir: MK


Počitniško delo za mlade

Category : Obvestila

Zakaj delati?

prodajalec

Zakaj se delo med počitnicami splača, ali beležimo rast povečanja izdaje študentskih napotnic med poletjem, kako pridobljene kompetence pomagajo mladim v prihodnje in najbolj pomembno, katere so tiste pravice, ki jih imajo študenti/dijaki. Na uredništvu mlad.si so za mnenje o vse tem in še več povprašali Vesno Miloševič Zupančič, strokovnjakinjo za mlade in trg dela na E-študentskem servisu

Vesna Milosevic Zupancic_1

Vesna Miloševič Zupančič

Počitniško delo je za mlade pomembno iz več razlogov. Za mlade je navadno glavni motiv zaslužek.  Na tisto, na kar včasih ne pomislijo in se zgodi enostavno kot posledica dela, pa je pridobivanje izkušenj. Pri delu mladi pridejo v stik z delodajalci. Pogosto je, sploh za mlajše, dijake, to prvi stik s trgom dela. Pri študentskem delu mladi spoznajo delovne procese in vidijo, kako določeno delo resnično izgleda v praksi. Pogosto si določen poklic oz. delo predstavljajo drugačno kot je v resnici. Pri študentskem delu poleg delodajalcev spoznajo tudi sebe – ugotovijo, kaj jih zanima, kaj jim je všeč in seveda tudi, kaj jim ni všeč in česa zagotovo ne bi počeli v življenju. To je pomembno z vidika karierne orientacije in odkrivanja svojega bodočega poklica oz. dela.

Mladi pri opravljanju počitniškega dela pridobijo delovne navade, naučijo se točnosti, spoštovanja avtoritete, spoznajo delodajalce in delodajalci spoznajo njih. Na takšen način si odprejo mnoga vrata za naprej ter hkrati širijo svojo socialno mrežo.

Hkrati imajo skozi študentsko in počitniško delo mladi možnost spoznati različne poklice, različna dela, kar jim pomaga pri kariernem odločanju. Z vsakim delom pridobijo pomembne kompetence, ki jim lahko pomagajo kasneje v življenju. Tudi pri preprostem delu, kot je delo v strežbi, se lahko naučijo učinkovite komunikacije, pridobijo sposobnost prepoznavanj potreb ciljne javnosti, naučijo se obvladovanja konfliktov, dela z denarjem itd. Zato mlajšim, npr. dijakom, priporočamo, da poprimejo za vsakršno delo, ki jim je na voljo ter kasneje v višjih letnikih prevzemajo vedno bolj zahtevna dela. Starejšim, študentom višjih letnikov, pa priporočamo, da si poiščejo takšno študentsko delo, ki je čim bolj povezano z njihovo smerjo študija oz. z bodočim poklicem, ki ga bodo opravljali. Na tak način poleg generičnih kompetenc lahko pridobijo tudi relevantne poklicno – specifične kompetence in hkrati spoznajo točno tiste delodajalce, pri katerih se lahko kasneje zaposlijo.

Poletje je tudi tisti letni čas, ko vsako leto beležimo največ opravljenega študentskega dela v letu. V celem lanskem letu je preko e-Študentskega Servisa delalo okoli 63.000 dijakov in študentov, od tega med poletjem kar 44.000. Za večino mladih se zaključijo šolske in študijske obveznosti in zato imajo več časa za opravljanje počitniškega dela.

Primerjava z ostalimi leti nam pokaže, da je v letu 2018 ponudba del s strani delodajalcev precej višja kot v preteklih letih. To izrazito povečano povpraševanje s strani delodajalcev je posledica gospodarske rasti, saj je trenutno v vseh segmentih trga dela veliko povpraševanje po kadrih. V letošnjem juniju je bilo objavljenih oglasov za več kot 4.000 del. Podobno število študentskih del kot jih beležimo v letu 2018, je bilo nazadnje na voljo v letu 2008. Na drugi strani pa je dijakov in študentov od leta 2008 manj za kar 50.000. Zaradi tega podjetja čedalje težje dobijo ustrezno število študentov in dijakov. Hkrati pa veliko ponudbe prostih del ter manjše generacije pomenijo za mlade, da imajo trenutno res možnost izbire.

e-ss foto Matej Pušnik-2654 (1)

Foto: Matej Pušnik

Študentsko delo je pot do redne zaposlitve. Po naših izkušnjah mladim znanja in veščine, pridobljene s študentskim delom, zelo pomagajo pri iskanju dela in pri pridobitvi prve zaposlitve. Tudi v raziskavi Ninamedie, opravljeni v letu 2018, je velika večina mladih anketirancev (74,9 %) prepričana, da jim je delo prek študentskega servisa pomagalo ali zelo pomagalo pri spoznavanju trga dela, podjetij in organizacij ter delovnih nalog. Raziskava je pokazala, da se skoraj 55 % študentov, ki opravlja študentsko delo v podjetju, tam tudi redno zaposli, 30,2% pa se jih je zaposlilo v drugem podjetju.

Svojih pravic se mladi relativno dobro zavedajo, pri čemer so praviloma študenti bolje seznanjeni z njimi kot dijaki. Nekatere izmed pravic, ki bi jih mladi morali vedeti so:

1. Zakonsko predpisana najnižja urna postavka, znaša od 1. aprila 2018, 4,73 € bruto oz. 4 € neto.

2. Po Obligacijskem zakoniku je ponujena urna postavka opredeljena kot dana ponudba in zaradi tega zavezujoča za delodajalca.

3. Dijakom in študentom se odvajajo socialni prispevki in šteje se jim pokojninska doba: odvajajo se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, za zdravstveno zavarovanje.

4. Delodajalci morajo upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti in o odškodninski odgovornosti ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

5. Za študentsko delo so študenti in dijaki upravičeni do dohodninske olajšave. Uveljavljajo lahko posebno osebno olajšavo (ki trenutno znaša 3.302,70 €). V primeru, da jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, lahko uveljavljajo tudi splošno olajšavo.

6. Priznavanje študentskega dela kot delovne izkušnje: študentsko delo se lahko prizna kot delovna izkušnja pri iskanju službe.

 

Vir in foto: mlad.si


Mednarodno usposabljanje za mlade novinarje

Category : Obvestila

fisuyoungreporterswillhavetheopportunitytospecialiseintheirpr._1.jpg

Odstopna izjava in sklic izredne skupščine članov KIŠD

Spoštovane članice in člani KIŠD,

izjavljam, da nepreklicno odstopam s položaja predsednika Kluba izolskih študentov in dijakov – KIŠD in hkrati sklicujem izredno skupščino članov KIŠD, na kateri bodo potekale volitve v organe KIŠD ter volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS.

Skupščina bo potekala dne 11.08.2018 ob 11:00 v prostorih KIŠD na naslovu Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Sklic volitev ter obrazec za kandidaturo sta v priponki.

 

Lep pozdrav,

Blaž Slavec, predsednik

Sklic skupščine 

Kandidaturni obrazec


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

22. 6. 2018 je bil sprejet nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij, ki se začne uporabljati v študijskem letu 2018/2019.

Dostopen je na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13524


Vabilo k sodelovanju pri izvedbi triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria!

Category : Obvestila

Univerza na Primorskem in Univerzitetna športna zveza Primorske sta pred kratkim s podpisom pogodbe formalizirali sodelovanje z organizatorji triatlonske preizkušnje I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria.

 Osrednji segment sodelovanja bodo predstavljali študentje – prostovoljci, ki bodo pomagali pri izpeljavi prireditve in s tem pridobili dragocene karierne izkušnje. Triatlon I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria bo sicer letos prvič izveden na slovenskih tleh, potekal pa bo v nedeljo, 23. septembra.

Prve prijave že dežujejo in sicer je trenutno na seznamu približno 80 prostovoljcev, medtem ko je za tekmovanje že prijavljenih več kot 800 triatloncev (število tekmovalcev bo sicer omejeno na 1250, število prostovoljcev pa na 200).  Univerzitetna športna zveza Primorske zbira prijave prostovoljcev prek obrazca spletne prijavnice, ki je objavljen na naslovu: https://goo.gl/qryTjJ.

 Študenti-prostovoljci bodo razdeljeni po različnih sektorjih triatlona: plavanje, kolesarstvo, tek, startno-ciljna cona, mix cona, cona za tekmovalce, direkcija dirke, press center, VIP prostor, tržnica, transferjev, cone za prostovoljce in cona za sponzorje.

Prostovoljci NE bodo zadolženi za težja fizična dela, prav tako NE bodo skrbeli za varnost na cesti – za te dejavnosti bo najeto strokovno osebje.   

Prostovoljci na triatlonu bodo prejeli uradne majice, hrano (topel obrok) in pijačo, vpis v CV oziroma prostovoljske knjižice, zanje pa bo pripravljen tudi poseben ‘volounteer party’.

V projektu poleg ostalih partnerjev sodelujejo Slovenska turistična organizacija, Triatlonska zveza Slovenije, Univerza na Primorskem, UŠZP ter MO Koper in ostale primorske občine, skozi katere bo potekal triatlon.

Častni pokrovitelj prireditve pa je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, kar le še potrjuje dejstvo, da bo to ena najbolj pomembnih letošnjih prireditev v državi.


ŠKIS svetuje: Učinkovite tehnike učenja

Category : Obvestila

 

Dragi študentje in študentke,

Študijsko leto se počasi približuje h koncu. Za dober uspeh na izpitih in dolge počitnice, je pomembno, da osvežite nekatere tehnike učenja Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, je za vas pripravil nekaj tehnik kako se lažje učiti.

Naenkrat si lahko zapomnimo od 5 do 7 informacij, kar pomeni, da je potrebna večkratna refleksija oziroma ponavljanje, da si nekaj zapomnimo. Najpomembnejše informacije si pri učenju pustimo za začetek ali konec, saj je tako največ možnosti, da si jih zapomnimo. Poleg tega si bomo bolj zapomnili tudi stvari do katerih gojimo neka čustva, se nam zdijo pomembna, zanimiva ali izstopajoča, ter tiste informacije, ki jih lahko povežemo z že obstoječim znanjem.  Odstotek pomnjena informacij glede na način pomnjenja je sledeč:

 • Branje = 10%
 • Poslušanje = 20%
 • Gledanje = 30%
 • Poslušanje in gledanje = 50%
 • Govor in pisanje = 70%
 • Razlaga in delo = 90%
 1. Tehnika uspešnega učenja: 25/5

Tehnika predlaga, da se 25 minut koncentrirano učimo, nato pa naredimo 5 minut pavze. Predlagamo, da si nastavite alarm za vsakih 25 minut učenja, 5 minut pavze pa čim bolj aktivno izkoristite (raztezne vaje, vaje za hrbet, kratek sprehod po stanovanju ali sobi, …)

 1. Tehnika uspešnega učenja: Asociacije

Abstraktno snov lahko pretvorimo v že znane koncepte na podlagi podobnosti, ki jih prepoznamo med abstraktnim konceptom in poznanim konceptom. Na ta način si veliko lažje predstavljamo snov. Za ustvarjanje metafor in analogij ni samo enega pravila, svoji domišljiji lahko prepustimo prosto pot.

 1. Tehnika uspešnega učenja: Dober urnik

Naučene informacije, ki smo si jih do izpita mogoče še zapomnili, zelo kmalu zbledijo iz našega spomina, saj nismo utrdili nevronskih povezav. Če želimo iz delovnega spomina informacije prestaviti v dolgoročen spomin, je potreben čas in vaja. Glede na to, koliko imamo snovi, si jo razporedimo po posameznih dnevih, lahko tudi po urah.

 1. Tehnika uspešnega učenja: Priklic informacij

Ko preberemo določeno poglavje ali učni material, zapremo knjigo, pogledamo stran in prikličemo, kaj smo si zapomnili. Kar se spomnimo, si lahko tudi zapišemo. Nato preberemo še enkrat in si še enkrat prikličemo, kaj smo si zapomnili.  Koristi lahko tudi, da preberemo in si prikličemo informacije tudi v različnih prostorih, ne samo v prostoru, kjer se navadno učimo.

 1. Tehnika uspešnega učenja: Spominska palača

Izberite prostor, ki ga zelo dobro poznate, na katerega je vezano veliko močnih občutkov. Podrobno si predstavljajte, kako poteka pot po tem prostoru, kje se ustavite in v kakšnem zaporedju. Lahko si tudi narišete, skicirate. Vzemite si nekaj časa za utrjevanje izbranega prostora, večkrat ga miselno ponavljajte, se sprehajajte in se potopite v čim več podrobnosti. Ko imate občutek, da prostor res živi v vaši domišljiji, izberite informacije, ki bi si jih rabi zapomnili.

 1. Tehnika uspešnega učenja: Skupinsko učenje

Največ si zapomnimo, če moramo snov nekomu razložiti, zato si skupaj s sošolci planirajte tudi kakšen dan za skupinsko učenje, kjer se boste s sošolci lahko pogovorili o težavah in dilemah, ter drug drugemu skušali pojasniti nove koncepte in povezave.

 1. Tehnika uspešnega učenja: Sproščanje in spanje

Zavedati se moramo, da je sproščanje aktivni del učenja, saj nastane prostor za urejanje in utrjevanje novih informacij, zato se med učenjem sproščajte s tistim kar vas veseli (risanje, branje, tek, …). Spanje je dejansko pomemben del procesa učenja. Spomin med spanjem odstrani manj pomembne informacije in jih med sabo uredi. Če se osredotočeno učimo pred spanjem, s tem povečamo možnost, da bomo o tem sanjali, prav tako lahko to možnost povečamo s tem da razmišljamo, da bi radi sanjali o tem, kar smo se učili.

V kolikor se vam ne bo uspelo učiti sproti, pa vam predlagamo, da naredite več Power napov.  Spijete kavo ali energijsko pijačo in si privoščite 20 minutni počitek, saj je to čas, ki ga potrebuje kofein da začne učinkovati.

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS


Diskriminacija mladih

Category : Obvestila

DiskriminacijaMladih

Zagovornik načela enakosti je v sredo in četrtek, 27. in 28. junija, v Ljubljani gostil konferenco, ki sta jo organizirala Evropska mreža zagovornikov načela enakosti Equinet in Evropski mladinski forum. Tema konference je bila diskriminacija mladih, ki je še posebej škodljiva, ko nastopa v povezavi z drugimi osebnimi okoliščinami kot so spol, narodnost, invalidnost, družbeni položaj, premoženjsko stanje ali katera koli druga osebna okoliščina.

Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je diskriminacija na podlagi starosti zelo razširjena, kar prepoznava tudi organ za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. DiskriminacijaMladih2»Raziskava, ki jo je opravil Zagovornik načela enakosti je pokazala, da so bile osebe, ki so se z diskriminacijo že srečale, največkrat diskriminirane zaradi njihove starosti, družbenega položaja in zdravstvenega stanja.« Opozoril je, da diskriminacija mlade odvrača od demokracije, saj mladi nimajo občutka, da so njihovi interesi vključeni v nacionalne zakonodaje, kar se odraža tudi na nizki volilni udeležbi mladih. »Skrb zbujajoče je, da je na zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji glasovalo le 12 odstotkov mladih do 30. leta

Tena Šimonović Einwalter, predsednica Evropske mreže zagovornikov načela enakosti Equinet je opozorila, da: “Preveč časa posvetimo vprašanju zakaj mladi institucijam ne zaupajo, premalo pa poskušamo izboljšati institucije, da bi jim mladi sploh začeli zaupati.” Mladi še naprej ostajajo nezaščiteni in izpostavljeni diskriminaciji na tako pomembnih javnih področjih kot so izobraževanje, zagotavljanje dobrin in storitev, vključno z nastanitvijo, socialno zaščito, zdravstvom varstvom in socialnimi ugodnostmi

Tekom konference so sogovorniki izpostavili tri glavne točke, ki nemudoma terjajo odziv javnih institucij:

– Mladi so izgubili zaupanje v javne ustanove

Številni izsledki domačih in tujih raziskav v zadnjih letih kažejo predvsem pojav upada zaupanja mladih v nekatere osrednje institucije demokracije. V raziskavi o stanju diskriminacije v Sloveniji se samo četrtina vprašanih, med njimi tudi mladih, poslužuje postopkov za zaščito svojih pravic. Kot razlog za ne-prijavo oziroma ne-ukrepanje, jih v raziskavi več kot polovica izpostavlja, da se nič ne bi spremenilo, petina ne ve na koga naj se obrne ali pa meni, da bi zadevo tako le še poslabšali.

– Mladi so izključeni iz varnostnih mrež

Mladim posameznikom v Evropski uniji je otežen dostop do cenovno dostopnih stanovanj, kot tudi do storitev na področju duševnega zdravja, ki so za mlade še posebej pomembne. Reforme so zato nujno potrebne pri oblikovanju EU direktiv za odpravo zakonodajnih vrzeli.

Tamás Kádár, vodja Equnetove pravne službe pravi: “Pravice mladih so zaščitene v številnih evropskih in mednarodnih pravnih okvirih, vendar zakonodajno obstajajo številne izjeme, zaradi česar je starost ena najmanj zaščitenih osebnih okoliščin.

– Mladi se ne zavedajo dovolj svojih pravic in mehanizmov zaščite

Raziskave, ki so jih evropski organi za načelo enakosti opravili, kažejo, da mladi o svojih pravicah in obstoječih zaščitnih mehanizmih ne vedo dovolj in da v primeru diskriminacije ne vedo, na koga naj se obrnejo, kar še dodatno zmanjšuje učinkovitost boja proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti.

DiskriminacijaMladih3Ob upoštevanju navedenih izzivov, s katerimi se mladi soočajo zaradi svoje starosti, je potrebno okrepiti podporne programe na tem področju in še naprej v sodelovanju z mladinskimi organizacijami graditi učinkovito strategijo proti diskriminaciji mladih. Zagovornik načela enakosti prav tako poziva vse parlamentarne stranke, da v času sestavljanja koalicijske pogodbe upoštevajo potrebe mladih in vključijo protidiskriminacijsko politiko v svoje zaveze.

Vir in foto: uredništvo mlad.si


UD Festival – 21.8.2018

V letošnjem avgustu bo ponovno zaživel festival Urbano Dejanje, ki že od leta 2015 uspešno povezuje raznolikost urbanih subkultur in glasbenih zvrsti.

Nastopili bodo: Edo Majka, Elvis Jackson, Gal Gjurni, Matter, Senidah, Valentino Kanzyani in drugi

Festival Urbano Dejanje je 5 dnevni poletni festival, ki ga organizira skupina mlajših ustvarjalcev, konceptualno pa bazira na razširjeni urbani kulturi mesta Ljubljane. V osnovi je to festival, ki nudi mladim ustvarjalcem iz urbanih okolij platformo preko katere lahko širši javnosti predstavijo svoje delo.

Na festivalu letno izvedejo med 15 do 20 koncertnih nastopov, med 15 in 20 kulturnih dogodkov, ter 5 sejmov in 5 klubskih zabav. Letno festival obišče več kot 8000 ljudi, v povprečni starosti med 22 in 24 let, približno 60% obiskovalcev pa je ženskega spola.

K1

Vir: Društvo Foton

Festival izhaja iz potrebe mladih po kreativnem izražanju v urbanem okolju. Ustvarjajo ga mladi, in predvsem njim je tudi namenjen, čeprav se med obiskovalci najdejo ljudje iz vseh starostnih obdobij in življenjskih poti. Uradni slogan festivala je temu primerno sledeč: “Povezovanje raznolikosti”. Festival v celoti ustvarja ekipa študentov, ki delujejo pod okriljem društva Foton, ki je društvo za razvoj kulture in trajnosti. Omenjena ekipa je zadolžena za vse organizacijske aspekte, med katere spadajo slednji elementi: Osnovni koncept, celostna organizacija, celostna grafična podoba, izvedba programskih in kulturnih aktivnosti, izvedba sejmov, promocija dogodka, tehnične dispozicije dogodka, izdelava in postavitev scenografskih elementov, izvajanje sponzorskih aktivnosti, pridobitev dovoljenj in drugo. Kulturne aktivnosti festivala Urbano Dejanje lahko v osnovi razdelimo na tri aspekte. Izvajajo se dnevne kulturne delavnice in sejme, večerne koncerte in pa nočne zabave, v vseh teh odsekih pa se udejstvujejo predvsem mladi lokalni ustvarjalci, ki so odrasli (oz. odraščajo) na ljubljanskem betonu.

Festival Urbano Dejanje ni dogodek, katerega namen bi bil finančni dobiček, pač pa je to primarno dogodek, katerega namen je raznoliko kulturno udejstvovanje v urbanem okolju mesta Ljubljane. Projekt, kulturne delavnice in sejme izvajajo mladi posamezniki, prav tako so pomemben del koncertnega programa glasbene skupine, ki se na sceno še vzpenjajo.

S1

Vir: Društvo Foton

Ljubljana je sodobno mesto, ki se poslužuje najnaprednejših trajnostnih konceptov, ki jih današnja tehnologija ponuja. Del tega trajnostnega koncepta poskuša biti tudi festival Urbano Dejanje. V letu 2017 smo v okviru festivala izvedli vrsto trajnostno naravnanih projektov in prijemov, med katere spadajo ločevanje odpadkov, preuporaba materialov pri scenografskih elementih, postavitev manjšesončne elektrarne na festivalskem območju, promocija javnega prevoza, izmenjava starih oblačil in drugo.

Festival Urbano Dejanje s svojo programsko vsebino kvalitetno prispeva h kakovosti življenja mladih in razvoja urbane kulture, in je eden izmed stebrov poletnega udejstvovanja mladih pri nas.

Vir: mlad.siurbanodejanje.si


Človekove pravice: Pravice beguncev

Category : Obvestila

Spletni tečaj

refugee-1226610_960_720

Leta 2016 je Amnesty International zagnal spletni tečaj Človekove pravice: Pravice beguncev, ki ga je opravilo približno 89 000 ljudi po celem svetu! Mednarodno gibanje je zaradi velike uspešnosti in ponovnega povpraševanja ponovno zagnalo spletno usposabljanje s posodobljenimi vsebinami, ki bo na voljo od 20. junija 2018 do 20. januarja 2019. Prijavijo se lahko vsi, število mest je namreč neomejeno.

Tečaj je na voljo v angleščini, španščini ali francoščini, edini pogoj za dostop je delujoča spletna povezava. Med opravljanjem tečaja boste morali kritično razmišljati in sodelovati z drugimi udeleženci tečaja. Namen tečaja je, da so udeleženci po uspešnem zaključku opolnomočeni za ustvarjanje sprememb!

Vsi, ki uspešno opravijo tečaj, boste opremljeni z znanjem in veščinami za ščitenje pravic beguncev. Tečaj vključuje uvod v pravice beguncev in koncept mednarodne zaščite, različne razloge za beg ter informiranje o ekstremnih razmerah, v katerih se znajdejo, vlogo držav pri ščitenju pravic ter pregled možnosti za ukrepanje, ki jih imajo udeleženci tečaja.

Vsi, ki želite po zaključenem izobraževanju prejeti certifikat, ga lahko naročite od izvedbenih partnerjev edX. Prijavite se zdaj!

Vir in foto: Mlad.si in Amnesty International Slovenia