Category Archives: Obvestila

MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Category : Obvestila

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za tak prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Prehajanje je mogoče med študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe (med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe) ter med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.

Prehod med programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O izpolnjevanju obveznosti odloča senat fakultete, na kateri želi študent nadaljevati študij. Senat lahko določi tudi morebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti.

Prehod s študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe je mogoč, če je to predvideno s študijskim programom za pridobitev univerzitetne izobrazbe, v katerega se želi študent vpisati in ta tudi izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik programa.

Prehod s študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe na študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je mogoč, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik.

Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo na visokošolskem zavodu, na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in dokazila o opravljenih obveznostih v prvem študijskem programu. Kot smo že omenili, o prošnji odloča senat fakultete. Zoper odločbo le-tega je možna pritožba na senat univerze, ki jo je treba vložiti v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi prošnje za prehod.

Prehajanje med študijskimi programi omogoča mobilnost študentov, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema. Seveda pa je pomembno, da izvajanje  prehodov zagotavlja tudi realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija, za kar si morajo fakultete kar najbolj prizadevati.

Več informacij o prehodih si lahko preberete v Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94) ter priloženi infografiki: https://vsebovredu.triglav.si/druzina/mladi-za-mlade-o-izkusnjah-z-izbiro-poklica

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS


Z novo ekipo v nov mandat

Category : Obvestila

Ljubljana, 29. 10. 2019 – V soboto, 26. oktobra 2019, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili svoje vodje regij in člane nadzorne komisije Zveze ŠKIS.

V soboto je v Bohinju potekala 6. izredna seja Sveta Zveze ŠKIS (Zveze študentskih klubov Slovenije). Vodje odborov so predstavile njihovo delovanje in izvedene projekte v letu 2018/19 in delo, ki so ga uspeli opraviti v preteklem mesecu od njihove izvolitve.

Svetniki študentskih klubov so na seji izvolili svoje vodje regij in člane nadzorne komisije. Predstavniki regij so tako postali: Grega Donša (02 regija), Vid Stropnik (03 regija), Jan Strajnar (dolenjska regija), Alen Kočar (gorenjska regija), Sergej Praček (primorska regija) in Mark Dolenšek (osrednja regija). Vsi novoizvoljeni se zavedajo, da je delovanje klubov na lokalni ravni pomembno in se bodo trudili delovati v njihovo dobro. Po svojih najboljših močeh bodo nadaljevali in nadgrajevali delo svojih predhodnikov ter pomagali klubom, jih spodbujali in jim stali ob strani.

Nadzorno komisijo Zveze ŠKIS pa po novem predstavljajo: Domen Fortunat, Blaž Murko, Tomaž Starašinič in Lovro Sukič. Novoizvoljeni so v predstavitvah svojih vizij povedali, da se bodo v času svojega mandata zavzemali za namensko rabo sredstev, prav tako pa bodo tudi vestno nadzorovali delovanje Zveze ŠKIS v zakonskih in finančnih okvirih ter opozarjali na morebitne nepravilnosti.

Miha Zupančič, predsednik Zveze ŠKIS, pravi, da svoji novi ekipi zaupa in verjame, da jim s skupnimi močmi uspe doseči ponovno povezanost vseh klubov.


DRUGA REDNA SKUPŠČINA KIŠD 2019

Category : Obvestila

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                             

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Predstavitev statuta Kluba IŠD
 5. Predstavitev pravilnika o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD
 6. Predstavitev volilnega pravilnika Kluba IŠD
 7. Volitve v organe društva:

– Mesto Predsednika

– 1 mesto v Upravnem odboru

 1. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 2. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 3. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD

Navodila za vlogo kandidature

Kandidaturo za predsednika, člana upravnega odbora, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS lahko odda oseba s statusom člana Kluba IŠD. Član Kluba IŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Kandidatura za člana organov Kluba IŠD mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. predstavitev in program kandidata,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani kluba, OBRAZEC ZA KANDIDATURO, lahko pa ga prevzamete tudi na sedežu Kluba IŠD v času uradnih ur.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za organe kluba” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

_______________________________________________________________________________________

Kandidatura za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. vizija delovanja področja Zveze ŠKIS, za katerega se kandidat poteguje,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 11. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Kandidatura za svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. lastnoročni podpis,
 9. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 10. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta ŠOLS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Ekipa Kluba IŠD vam je na voljo za kakršna koli vprašanja glede kandidature preko elektronskega naslova klubizola@gmail.com ali preko telefonske številke 068 633 969.

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD


ŠKISova popotnica

Category : Obvestila

Vsak študent se kdaj znajde v situaciji, ki mu je tuja in ne ve, kaj narediti. Da bo takšnih situacij čim manj in bo študentsko življenje lažje in brezskrbnejše, je Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS pripravil ŠKISovo popotnico. “Študentski priročnik” zajema vse pomembne kotičke študentskega življenja, od subvencioniranih vozovnic in stanovanj, do urejanja zdravstvenega zavarovanja. Knjižica je namenjena vsem, ki se na študentsko pot podajate ali ste na njej že nekaj časa in bi vam prav prišla kratka in jedrnata, a vendar zanesljiva pomoč.

ŠKISovo popotnico lahko prelistate na računalniku.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS


Zveza ŠKIS ima novega predsednika

Category : Obvestila

V ponedeljek, 30. septembra 2019, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS. Na mesto predsednika je bil izvoljen Miha Zupančič.

V ponedeljek je v Ljubljani v prostorih Ekonomske fakultete potekala volilna skupščina Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS). Novoizvoljeni člani ekipe so podali svoje cilje in načrte, ki jih želijo izpolniti v času zastopanja svoje funkcije. Vsem je skupno, da bodo zastopali interese klubov in pripravljali projekte, ki bodo namenjeni klubom in njihovim aktivistom.

Na predsedniško funkcijo je bil izvoljen Miha Zupančič, ki ima v študentskem organiziranju kar nekaj izkušanj, saj je svoja študentska leta posvetil ravno temu. Začel je kot aktivist na klubu, ki ga je kasneje tudi vodil. Na Zvezi ŠKIS je opravljal dolžnosti kot vodja Dolenjske regije, član nadzorne komisije, preizkusil pa se je tudi kot član organizacijske ekipe Škisove tržnice. Zadnje leto pa je deloval kot 2. član predsedstva ŠOS iz strani ŠOLS. V svoji viziji je poudaril, da želi študentske klube med seboj ponovno povezati in vzpostaviti večje zaupanje med njimi in Zvezo ŠKIS, da bo zveza zares servis klubom, kot je zasnovano v samih njenih začetkih.

Poleg predsednika Mihe Zupančiča pa so svetniki študentskih klubov izvolili tudi člane Glavnega odbora. Glavni odbor sestavljajo Mark Perko (podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega sveta), Valentina Vegelj Strašek (blagajničarka), Mark Pralica (administrator), Nina Podboj (predsednica  Upravnega odbora operativnega dela), Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo), Nika Bukovšek (vodja Odbora za socialo in zdravstvo), Nejc Herženjak (vodja Odbora za izobraževanje), Kaja Tržan (vodja Odbora za dijake) in Maruša Turnšek (vodja Mednarodnega odbora).

Novoizvoljena ekipa se zaveda, da Zveza ŠKIS brez sodelovanja klubov ne more delovati na lokalni in nacionalni ravni, zato je njihov glavni cilj pridobiti prvotno zaupanje klubov ter povečati njihovo pripadnost zvezi. Glavno načelo, ki mu bodo novoizvoljeni v prihodnje sledili, je transparentnost in dostop do informacij preko katerega bo možno pokazati, da naše delovanje temelji na odkritosti in kredibilnosti. Poudarek mandata pa bo tudi na prenosu znanja na mlajši kader.


SKUPAJ za podnebno pravičnost

Category : Obvestila

Vsi, ki vam ni vseeno za prihodnost človeštva in narave, pozor!

Mladi za podnebno pravičnost so samoorganizirano, demokratično in raznoliko gibanje več sto posameznic in posameznikov iz celotne Slovenije. Zavzemajo se za dostojno življenje vseh na ohranjenem planetu ter konkretne, ljudem in okolju prijazne ukrepe.

Mineva pol leta od zadnjega podnebnega štrajka, ko se je na ulicah desetih slovenskih mest zbralo več kot dvanajst tisoč mladih. Skupaj z milijoni drugih po vsem svetu, so od vlad zahtevali odločno ukrepanje za omejitev podnebne krize, takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije ter življenje v sonaravni in pravični družbi. Vlada Republike Slovenije med tem še vedno zavlačuje ter sprejema polovične ukrepe in lepotne popravke.

Zato moramo državljani vladi ponovno jasno in brezkompromisno ponoviti zahteve (preberete jih lahko tukaj – Zahteve_september 2019), ki vodijo v brezogljično in pravičnejšo družbo. Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost zato, 27. 9. ob 11:55 uri, ponovno organizirajo Podnebni štrajk po celotni Sloveniji in se pridružujejo globalnemu gibanju za zeleno in pravično prihodnost. Prav je, da se na ta dan kot aktivni državljani pridružimo aktivistom na ulicah po vsej Sloveniji.

Več informacij o poteku protestov, njihovih lokacijah in dogodkih pred protesti lahko dobite na Facebook strani Mladi za podnebno pravičnost, prek elektronske pošte na naslov mladizapodnebnopravicnost@gmail.com ali na spletni strani Mladi za podnebno pravičnost.


Dijaški informator

Category : Obvestila

Veliko dijakov se ob začetku novega šolskega leta spopada z novimi in neznanimi izzivi. Težje čase preživljajo predvsem tisti, ki so prvič prestopili prag srednje šole, veliko izzivov pa čaka tudi vse, ki srednješolsko izobraževanje letos zaključujejo.

Da bo začetek novega šolskega lažji, je Odbor za dijake Zveze ŠKIS za srednješolce pripravili Dijaški informator, v katerem se nahajajo pomembne stvari, ki si jih je vredno zapomniti. Informator vas bo spomnil na datume, na katere morate biti pozorni in si jih je dobro zapomniti.

Povezava za dostop do Dijaškega informatorja se nahaja tukaj.

Odbor za dijake Zveze ŠKIS


ŠTUDIJSKE POČITNICE – IDEJE ZA PROSTI ČAS

Category : Obvestila

Se sprašuješ kako najbolj izkoristiti proste dneve do konca študijskih počitnic? Če se ne boš namakal v morju ali odkrival novih dežel, smo zate pripravili nekaj nasvetov.

Bodi turist v kraju, v katerem študiraš

Med študijem nam velikokrat zmanjka časa, da raziščemo skrite kotičke kot tudi bolj turistične dele mesta, v katerem študiramo. Vzemi si dan ali dva in se podaj na vse znamenite točke mesta, posnemi kakšno fotografijo, za kosilo se ustavi v restavraciji, mimo katere si vedno le hitel po obveznostih, za sladico pa si privošči najboljši sladoled v mestu. Pred vročino pobegni v muzeje, galerije in si oglej razstave.

Napiši pismo ali pošlji razglednico

Se še spomniš časov, ko smo si iz morja in potovanj pošiljali razglednice, s prijatelji iz tujine pa si dopisovali preko pisem? Napiši prijatelju, prijateljici, fantu, punci razglednico iz potepa po slovenskih ali tujih mestih ali pa kaj lepega napiši v pismo. Ni lepšega, kot med kupom položnic in reklam v nabiralniku najti pisemsko ovojnico, na kateri je ročno napisan tvoj naslov.

Nauči se kuhati

Bi rad naslednje leto cimre in kolege presenetil z dobrimi, doma pripravljenimi kosili? V roke vzemi kuharice ali pa prosi mamo, babico, teto, da te nauči pripraviti kakšno jed in ti zaupa svoje skrivnosti. Bodi drzen in poskusi pripraviti nekaj, kar bi sicer naročil le v restavracijah. Novo osvojeno znanje in triki ti bodo prišli prav v naslednjem študijskem letu, ko boš lahko z okusno doma pripravljeno hrano presenetil prijatelje.

Maraton filmov in serij

Tudi ti med študijskimi obveznosti pišeš sezname filmov in serij, ki jih želiš pogledati, a ne najdeš časa za njih? Privošči si filmski maraton ali pa maraton serij s prijatelji. Osvežilna pijača, gin-tonik, pivo ali limonada, skleda kokic ali sezonskega svežega sadja in dober film je popolna kombinacija za vroče poletne večere. Če želiš pripraviti posebno doživetje, na vrtu napni rjuho, sposodi si projektor in pripravi kino na prostem.

Nauči se tuj jezik

Obišči poletne tečaje, odpotuj na tečaje v tuje dežele ali pa enostavno prenesi aplikacijo (Duolingo, Babble) in se nauči novega jezika. Pobrskaj tudi med spletnimi stranmi, poišči spletni video tutorial in osvoji osnove novega jezika. Kitajščina, japonščina, ruščina, švedščina, turščina … zakaj pa ne?

Začni nov hobi

Si se vedno želel naučiti igrati kitaro, ukulele? V omari že nekaj let leži fotoaparat, ti pa iščeš primerno priložnost, da ga vzameš v roke in posnameš nekaj norih fotografij? Si želiš kuhati z dobrotami iz domačega vrta? Počitnice so idealen čas, da hobi, ki ga že toliko časa želiš uresničiti, postane realnost. Na Youtubu poišči tutoriale za igranje inštrumentov, v roke vzemi fotoaparat, pojdi na sprehod po mestu in ujemi nepozabne trenutke, doma pa si naredi manjšo gredico ali pa posadi v korito peteršilj, baziliko, rože … in imej svoj vrt kar v stanovanju. Možnosti je nešteto, le začeti moraš.

Pospravi omare in se znebi navlake

Pospravi stare zapiske, ki jih ne potrebuješ več, pomeri stara oblačila in dodatke ter se znebi tistih, ki jih nisi oblekel že več kot dve leti. Stare zapiske pripravi, da jih podariš novim generacijam študentov, ki jih bodo nadvse veseli, oblačila, ki tebe več ne razveseljujejo, pa podari organizacijam, ki jih bodo podarile ljudem, katerim bodo prinesla veliko veselja. Tako boš naredil nekaj dobrega zase in za druge.

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS


ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Category : Obvestila

Državna štipendija

Študenti, ki še niso prejemniki državne štipendije, lahko na pristojnem centru za socialno delo vlogo oddajo v mesecu septembru, ko imajo urejen ali podaljšan študentski status. Tako bodo do štipendije upravičeni s 1. oktobrom 2019.

NOVOST! Skladno z novimi spremembami avtomatičnega podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev,  ki so začele veljati letos in veljajo za že obstoječe štipendiste, vloge za podaljšanje štipendije ni potrebno več oddajati. Novo vlogo je potrebno oddati le v primeru, da je pri štipendistu prišlo do sprememb, ki vplivajo na pravico do prejemanja štipendije.

Državni štipendiji se lahko dodeli dodatek za bivanje v višini 81, 92 €, dodatek za uspeh, ki lahko znaša od 17 do 40 € ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Zoisova štipendija

Zoisovi štipendisti morajo za podaljšanje štipendije vlogo vseeno oddati in sicer najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019.

Študentje, ki vlogo za Zoisovo štipendijo vlagajo prvič, morajo to storiti do 7. oktobra 2019.

Vse potrebne informacije so dostopne na tej povezavi.

Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati z državno štipendijo.

Druge štipendije

Zakon o štipendiranju določa, da se lahko dodelijo državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura.

Študent je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:

–           kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,

–           štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,

–           štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za dodatne informacije in pomoč pa se lahko obrnete na Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS (sociala@skis-zveza.si) ali Študentsko organizacijo Slovenije.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS


POMEN ECTS-TOČK

Category : Obvestila

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System oziroma Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk) je sistem, ki izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov ter omogoča mobilnost študentov in medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih točk, potrebnih za dokončanje študijskega programa, pa tudi za prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega, in sicer med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine.

Izhodišče sistema ECTS je študijska oziroma delovna obremenitev študenta. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni od 1500 do 1800 ur letne obremenitve na študenta. V obremenitev študenta spadajo predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktična usposabljanja, hospitacije, terensko delo ipd.). Obremenitev seveda predstavlja tudi individualno študijsko delo, priprava na izpite ter diplomsko, magistrsko delo oziroma doktorska disertacija.

Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 kreditna točka nosi vrednost od 25 do 30 ur študija. 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam. Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo 180 do 240 kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta, magistrski programi pa 60 do 120 ECTS in trajajo eno do dve leti. Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Kreditne točke študent prejme po uspešno opravljenih obveznostih pri posameznem predmetu. V predmetniku je natančno navedeno, kakšne so te obveznosti.

ECTS-točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet in ne odražajo obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent seveda porabi različno količino časa za učenje nekega predmeta, zato se za izračun ECTS-točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča oblikovanje racionalnih študijskih programov, ki so zastavljeni skladno z zmogljivostmi povprečnega študenta. Koliko ECTS točk je vreden posamezen predmet, se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem dejanske obremenitve študenta, ali pa prek postopkov, v katerih sodeluje študentski svet ali vsi študenti. Najpogostejši način ocenjevanja obremenitve študentov je preko anket, ki jih po izpitih izpolnjujejo študenti. Zato je priporočljivo, da se le-te izpolnjujejo premišljeno, saj vplivajo na določanje ECTS-točk v bodoče.

Več informacij o kreditnem sistemu študija lahko poiščete v javno objavljenem predstavitvenem zborniku vašega visokošolskega zavoda, ki vsebuje podatke o glavnih sestavinah študijskega programa, zlasti predmetnik z opisi predmetov, kreditnimi točkami ter podatke o izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja. V pomoč pa vam lahko pridejo tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04).

Odbor za Visoko šolstvo Zveze ŠKIS


Arhiv objav