Novosti na področju socialnega varstva

V letu 2018 in 2019 se nam na področju socialnega varstva obeta nekaj pomembnih sprememb.

Z namenom, da uporabnikom storitev Primorskega svetovalnega središča, študentom, sledilcem in vsem vedoželjcem, približamo novosti v socialnem varstvu, smo pripravili povzetek treh glavnih sprememb, ki se nam obetajo v letošnjem in prihodnjem letu. Novosti so razdeljene v tri sklope: uvedba informativnega izračuna, socialna aktivacija in nova organizacijska struktura.

1. Novost je uvedba INFORMATIVNEGA IZRAČUNA in opustitev obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic. Informativni izračun bo:

 • upravičencem do pravic in subvencij že pred koncem postopka omogočal, da bodo obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti premoženjski položaj družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina      pravice/subvencije in obdobje upravičenosti);
 • veljal bo kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na      informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba CSD in izdala odločbo;
 • v uporabi bo pri vseh pravicah iz  javnih sredstev;
 • izdajal avtomatično, enkrat letno pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca, malice, kosila, državna štipendija). Uporabnik bo dolžan podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice (npr. ob rojstvu otroka), nato bo sistem avtomatično enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice;
 • Obdelava podatkov bo avtomatizirana;

Centri za socialno delo bodo informativne izračune pričeli izdajati 1. 1. 2019.  Z januarjem 2019 nastopi tudi presečni datum, ko strankam za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo več potrebno oddajati vlog, ampak bo center za socialno delo sam po uradni dolžnosti izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu. S septembrom 2019pa bodo centri za socialno delo uvedli izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času.

2. SOCIALNA AKTIVACIJA se nadaljuje in si zastavlja nove cilje.

Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje, vključevanje ter podpora in priprava posameznika za vstop na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Cilj je krepitvi moči in kompetence posameznikov in s tem povečati socialno vključenost in zmanjšati tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb. V letih 2017 in 2018 je načrtovana vključitev 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017 – 2022) pa skupno 12.500 oseb.

3. Tretja novost bo REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Centri za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Nova organizacijska struktura centrov za socialno delo bo:

 • izboljšala njihovo dostopnost in povečala kakovost storitev za uporabnike;
 • poenotila delovanje centrov za socialno delo in poenostavila upravne postopke;
 • ohranjajo se obstoječe lokacije centrov za socialno delo;
 • ustanavlja se 16 novih centrov za socialno delo;

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenih centrov (16):

 • organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba, ….),
 • služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni      štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence) in
 • skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jobodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.
 • Takšna organizacija bo predvidoma omogočala več časa za terensko delo.

Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1,…) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1. 10. 2018.

Vir: MDDSZ

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/reorganizacija_centrov_za_socialno_delo/

admin

admin

Top