Nov predsednik Študentske organizacije Slovenije

Vir: ŠOS

Ljubljana, 20. februar 2019: V sredo 20. februarja 2019 ob 17.00 uri je na Fakulteti za družbene vede UL potekala 33. seja Skupščine Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Na dnevnem redu skupščine je bilo med drugim tudi imenovanje predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta. Nov predsednik ŠOS je postal Klemen Peran, študent četrtega letnika dodiplomskega študijskega programa Evropske študije – družboslovni vidiki na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Klemen Peran je na mestu predsednika nasledil Jako Trilarja.

Klemen Peran je star 24 let, rojen v Mariboru. Že od rane mladosti ga zanima zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenov se že vrsto let vključuje v mladinske organizacije. V osnovni šoli je bil izvoljen za predsednika nacionalnega otroškega parlamenta, v srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor, kasneje v Dijaški organizaciji Slovenije, kateri je tudi predsedoval. Sodeloval je v številnih dijaških projektih, skozi celotno srednjo šolo je bil tudi aktivni prostovoljec pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani prvič izvolili za predsednika, funkcijo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS. Kot predstavnik ŠOU v Ljubljani je bil v tem času tudi član predsedstva ŠOS, član Sveta Vlade RS za mladino, član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja itd.

Nov predsednik se bo še naprej zavzemal, da ŠOS ostane nacionalno stičišče študentskega predstavništva v Sloveniji. Meni, da je glavna naloga ŠOS spremljati in braniti položaj študentk in študentov na izobraževalnem, socialnem, zdravstvenem in drugih področjih. ŠOS mora biti zato v prvi vrsti borbe za študentske pravice, pri tem pa delovati transparentno, demokratično in avtonomno. Želi nadgrajevati kakovost delovanja, hkrati pa se zoperstaviti težnjam, da se ŠOS in njene organizacijske oblike podredijo volji državne oblasti.

Pri vsebinskih usmeritvah bo (v skladu s predstavljenim programom dela) sledil aktualnemu študentskemu memorandumu, ki ga je 2017 sprejela skupščina ŠOS, pri tem pa kot prvi med enakimi deloval usklajeno in kompromisno tudi znotraj predsedstva ŠOS. Na področju visokega šolstva bo poudarek na zagotavljanju kakovosti in transparentnosti, predvsem v luči prihajajočega ZVIS. Socialno področje je trenutno najbolj problematično, saj država ne zagotavlja dovolj socialnih transferjev, ki bi študentom omogočili enak dostop do študija. Štipendije so prenizke in neprimerno urejene (predvsem Zoisove), občutno premalo je subvencioniranih nastanitev, cene subvencionirane prehrane rastejo itd. Zato bo potrebno najprej prepričati odločevalce, da zagotovijo potrebna proračunska sredstva in pri vedno aktualni “skrbi za mlade” preidejo od besed k dejanjem.

Skupščina ŠOS je po Zakonu o skupnosti študentov in Študentski ustavi najvišje predstavniško telo študentov v Sloveniji. Sestavljajo jo člani skupščine, ki so neposredno izvoljeni predstavniki vseh študentov. Skupščina sprejema Študentsko ustavo ter druge splošne akte, s katerimi npr. ureja vprašanja izvajanja volitev in finančno poslovanje ŠOS ter njenih organizacijskih oblik; imenuje in razrešuje člane organov ŠOS, sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo itd.

Trenutno sestavlja skupščino 127 članov – predstavnikov študentov. V skupščino ŠOS se ti predstavniki združujejo v t.i. sestavne dele skupščine; to so zbori javnih univerz (trenutno zbor ŠOU v Ljubljani –  43 članov, zbor ŠOUM – 21 članov in zbor ŠOUP – 12 članov), Zbor samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (ki še ni konstituiran) in Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti (t.i. študentskih klubov – 51 članov). Odločitev skupščine (npr. v primeru imenovanja predsednika) je sprejeta če za njo glasuje večina predstavnikov vsaj treh od teh štirih sestavnih delov.

Proces imenovanja predsednika ŠOS se prične z javnim pozivom, h kandidaturi pa mora kandidat priložiti tudi soglasje vsaj ene izmed organizacijskih oblik ŠOS (trenutno 54 organizacij). Po potrditvi kandidata na predsedstvu ŠOS, predsednika ŠOS imenuje Skupščina ŠOS za mandatno dobo enega leta. Predsednik ŠOS vodi predsedstvo ŠOS kot izvršni organ ter predstavlja ŠOS v skladu z navodili predsedstva ŠOS in Skupščine ŠOS.

Jaka Trilar, dosedanji predsednik ŠOS: “Verjamem, da smo v mojem mandatu s sprejetjem nove študentke ustave naredili velik korak k transparentnosti študentskega organiziranja. Prav tako smo rešili deset letno agonijo bivanja študentov na Primorskem, ki se tekom poletja ne bodo več rabili izseljevati iz svojih sob, državne štipendije so bile sproščene za nov dohodninski razred, dviguje se financiranje visokega šolstva, izpeljali smo generalno skupščino Evropske študentke organizacije (ESU), privedli projekt Evidence študentskega dela do zaključne faze itd. Kljub naštetemu pa izzivov ne manjka, saj smo študenti še vedno deprivilegirani.”

Klemen Peran, novi predsednik ŠOS:“Študenti moramo zagovarjati in nenehno braniti pravico do kakovostnega, javnega in vsem dostopnega študija, se enakopravno vključevati v akademsko skupnost ter varovati in širiti pravice do socialnih transferjev, ki nam sploh omogočajo študij. To lahko udejanjimo samo, če smo avtonomni, enotni in povezani. Študentke in študenti od nas pričakujejo tudi aktivno in pokončno ukrepanje na vseh teh področjih. Skupnost študentov želim voditi tudi v skladu z načelom –  nič o študentih brez študentov oz. nič o študentih brez ŠOS.”

admin

admin

Top