POMEN ECTS-TOČK

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System oziroma Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk) je sistem, ki izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov ter omogoča mobilnost študentov in medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih točk, potrebnih za dokončanje študijskega programa, pa tudi za prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega, in sicer med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in tujine.

Izhodišče sistema ECTS je študijska oziroma delovna obremenitev študenta. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni od 1500 do 1800 ur letne obremenitve na študenta. V obremenitev študenta spadajo predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktična usposabljanja, hospitacije, terensko delo ipd.). Obremenitev seveda predstavlja tudi individualno študijsko delo, priprava na izpite ter diplomsko, magistrsko delo oziroma doktorska disertacija.

Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 kreditna točka nosi vrednost od 25 do 30 ur študija. 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam. Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo 180 do 240 kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta, magistrski programi pa 60 do 120 ECTS in trajajo eno do dve leti. Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Kreditne točke študent prejme po uspešno opravljenih obveznostih pri posameznem predmetu. V predmetniku je natančno navedeno, kakšne so te obveznosti.

ECTS-točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet in ne odražajo obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent seveda porabi različno količino časa za učenje nekega predmeta, zato se za izračun ECTS-točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča oblikovanje racionalnih študijskih programov, ki so zastavljeni skladno z zmogljivostmi povprečnega študenta. Koliko ECTS točk je vreden posamezen predmet, se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem dejanske obremenitve študenta, ali pa prek postopkov, v katerih sodeluje študentski svet ali vsi študenti. Najpogostejši način ocenjevanja obremenitve študentov je preko anket, ki jih po izpitih izpolnjujejo študenti. Zato je priporočljivo, da se le-te izpolnjujejo premišljeno, saj vplivajo na določanje ECTS-točk v bodoče.

Več informacij o kreditnem sistemu študija lahko poiščete v javno objavljenem predstavitvenem zborniku vašega visokošolskega zavoda, ki vsebuje podatke o glavnih sestavinah študijskega programa, zlasti predmetnik z opisi predmetov, kreditnimi točkami ter podatke o izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja. V pomoč pa vam lahko pridejo tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04).

Odbor za Visoko šolstvo Zveze ŠKIS

admin

admin

Top