MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Za tak prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Prehajanje je mogoče med študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe (med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe) ter med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.

Prehod med programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O izpolnjevanju obveznosti odloča senat fakultete, na kateri želi študent nadaljevati študij. Senat lahko določi tudi morebitne diferencialne izpite ali druge obveznosti.

Prehod s študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe je mogoč, če je to predvideno s študijskim programom za pridobitev univerzitetne izobrazbe, v katerega se želi študent vpisati in ta tudi izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik programa.

Prehod s študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe na študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je mogoč, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik.

Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo na visokošolskem zavodu, na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis in dokazila o opravljenih obveznostih v prvem študijskem programu. Kot smo že omenili, o prošnji odloča senat fakultete. Zoper odločbo le-tega je možna pritožba na senat univerze, ki jo je treba vložiti v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi prošnje za prehod.

Prehajanje med študijskimi programi omogoča mobilnost študentov, izbiro različnih poti za doseganje izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema. Seveda pa je pomembno, da izvajanje  prehodov zagotavlja tudi realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija, za kar si morajo fakultete kar najbolj prizadevati.

Več informacij o prehodih si lahko preberete v Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94) ter priloženi infografiki: https://vsebovredu.triglav.si/druzina/mladi-za-mlade-o-izkusnjah-z-izbiro-poklica

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

admin

admin

Top